dissertation awards

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

วิทยานิพนธ์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

วิทยานิพนธ์จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่วิทยานิพนธ์ “ลิง กับ คน: ไพรเมทวิทยาเชิงชาติพันธุ์ของลิงแสม (Macaca fascicularis) ณ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร” โดย เวธัส โพธารามิก ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก จากการพิจารณาวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

วิทยานิพนธ์จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่วิทยานิพนธ์ “ชีวิตและการทำงานของแรงงานหญิงนวนคร: การจัดการเวลาและสร้างตัวตนผ่านการให้ความหมายกับเวลา” โดย นฤมล กล้าทุกวัน ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555