emotion

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

การจัดการอารมณ์ในชีวิตแต่งงาน

สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 3/2557
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐจรี สุวรรณภัฏ
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 9.30-12.30 น.