evaluation

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และวัดผลในสังคมที่หลากหลาย

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์