freud

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ฟรอยด์: ความรู้ฉบับพกพา

Anthony Storr เขียน || สายพิณ ศุพุทธมงคล แปล
จัดพิมพ์โดย bookscape (2562)