graduation

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ขอเชิญนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองเข้าร่วมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง SC 4001 และห้อง SC 4020
ชั้น 4 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-13.30 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 และลาน 50 ปี (ลานกิจกรรมข้างคณะ)
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

อุตสาหกรรมความศักดิ์สิทธิ์

ผมหวังว่าผู้ให้ความรู้จะทำให้ความรู้และกระบวนการเรียนรู้มีค่าในตัวของมันเองเหนือพิธีรับปริญญา และหวังว่าผู้เรียนรู้จะเห็นค่าของความรู้และกระบวนการเรียนรู้เหนือปริญญาและพิธีกรรมที่พวกคุณเข้าร่วมและผ่านพ้นมา