italy

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

บ้านและเรื่องในบ้าน: ครอบครัว รัฐ และการเมืองวัฒนธรรม

โดย สายพิณ ศุพุทธมงคล (โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2555)