korea

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

พลวัตของครอบครัวและบทบาทผู้หญิงในสังคมเกาหลีใต้

โดย อาจารย์ ดร. วิลาสินี พนานครทรัพย์ ส่วนหนึ่งของหนังสือ “เกาหลีปัจจุบัน”
จัดพิมพ์โดย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.