medical anthropology

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา รุ่นแรกของประเทศไทย

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2558 นับเป็นดุษฎีบัณฑิตสาขามานุษยวิทยารุ่นแรกของประเทศไทย

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)

ฉบับ “โลก คน ไข้” บรรณาธิการโดย พรทิพย์ เนติภารัตนกุล