museum

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในเอชียตะวันออกเฉียงใต้

วันอังคารที่ 24 ก.ย. 62 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องบรรยาย LA 302 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 62 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 2
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

งานสัมมนาวิชาการ “แสง สิ่งของและการมองเห็น : ภาพถ่ายสิ่งของจากภาคสนามและการทำความเข้าใจคนอื่น”

ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561
เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องAuditorium 1
อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง SC 4001 และห้อง SC 4020 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ (SC)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาครบรอบ 30 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง Auditorium 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โครงการพิพิธภัณฑ์สัญจร : One Day at the Museums

ณ พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี และ Tooney Venue ( Toy Museum ) ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

ประกาศผลการตัดสินออกแบบตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้งผลการพิจารณา ดังนี้

เลื่อนการประกาศผลการออกแบบตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

จากกำหนดเดิม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันที่ 11 มีนาคม 2559 รายละเอียด ดังนี้

สัมมนาวิชาการ บ้านเชียง : ปฐมบทโบราณคดีไทย

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ (ริมน้ำ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์