museum

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

พลเมืองที่รัฐปรารถนา: ข้อพินิจการสร้างพลเมืองของชาติในพิพิธภัณฑ์สิงคโปร์

โดยอาจารย์ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
ร่วมอภิปรายโดย อาจารย์อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 13.30-16.30 น.

การบรรยายพิเศษในรายวิชา ม.443 การวิจัยและการออกแบบนิทรรศการพิพิธภัณฑ์

ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายพิเศษในรายวิชา ม.443 การวิจัยและออกแบบนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ วันที่ 9, 16 มกราคม และ 27 กุมภาพันธ์​ 2556