muslim

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)

ฉบับ “เราทั้งหมดล้วนเป็นคนอื่น” บรรณาธิการโดย นลินี ตันธุวนิตย์

วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 49 ปี ร่วมฟังสวดพระปริตร (แบบมอญ) ร่วมโครงการวัฒนธรรมอาหารชาวไทยมุสลิม ชมนิทรรศการภาพถ่าย และเสวนาวิชาการ โดยองค์การนักศึกษาคณะฯ

ผู้คน ความรู้สึกไม่มั่นคง พื้นที่สาธารณะ และปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในชายแดนใต้

ขอเชิญรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ ของโครงการวิจัย “ผู้คน ความรู้สึกไม่มั่นคง พื้นที่สาธารณะ และปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในชายแดนใต้” วันที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 09.30-12.00 น.

สีสันในควันไฟ: ชีวิตชาวมลายูมุสลิมในเหตุการณ์ความไม่สงบ

ชมภาพยนตร์สารคดีและร่วมเสวนาวิชาการว่าด้วยหนังสือ Just Enough: A Journey into Thailand’s Troubled South วันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา มธ. ท่าพระจันทร์

อิสลามที่รู้สึก: ภาพ เสียง และความเคลื่อนไหว

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญชมภาพยนตร์และร่วมเสวนาวิชาการ อิสลามที่รู้สึก: ภาพ เสียง และความเคลื่อนไหว วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 – 16.30 น.

โครงการค่ายศึกษาปัญหาและเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน

โครงการค่ายศึกษาปัญหาและเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน ณ ชุมชนชาวมุสลิม ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก จัดโดยคณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2555