nalinee

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)

ฉบับ “เราทั้งหมดล้วนเป็นคนอื่น” บรรณาธิการโดย นลินี ตันธุวนิตย์

โลกวิชาการ โลกสาธารณะ และโลกส่วนตัวของผู้หญิง

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30- 16:30 น.
ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

35 | 53 หนุ่มสาวในห้วงของการเปลี่ยนผ่าน

สัมมนาวิชาการประจำปี 2559 ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 9.00-16.00 น.
ห้องเอนกประสงค์ริมน้ำ ซั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

เรื่องราว-เรื่องลาว: ประสบการณ์นักวิจัยไทยในลาว บนเส้นทางสู่ปี 2020

วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)

ฉบับ “คน กับ งาน” บรรณาธิการโดย นลินี ตันธุวนิตย์

Confronting Unequal Worlds of Development: Crisis of Public Knowledge, and the Transnational Social Science Agenda in ASEAN

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2555 ห้องประชุม จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเชียงใหม่: มุมมองจากธรรมศาสตร์

ส่วนหนึ่งของรายงานจากการเสวนาหัวข้อ “มอง ‘สำนักเชียงใหม่’ 360 องศา” ในงานประชุมวิชาการ “สะท้อน ย้อนคิด สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เชียงใหม่” วิทยากร ดร.นลินี ตันธุวนิตย์

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2524-2529

บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา
ประจำปีการศึกษา 2524-2529