niti pawakapan

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

อุทิศครู: Professor Charles Keyes

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นิติ ภวัครพันธ์ุ
กรรมการประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชวนถก ‘ชาติ’ และ ‘ชาติพันธุ์’

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 17.00-19.00 น.
ณ ห้องไอยรา ชั้น 2 ร้านอาหารบ้านจิม ทอมป์สัน พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน ซอยเกษมสันต์ 2

เปิดเล่ม-ชวนอ่าน “เรื่องเล่าเมืองไต: พลวัตของเมืองชายแดนไทย-พม่า”

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการเปิดตัวหนังสือ วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ท่าพระจันทร์