orientation

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

บรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 3 ส.ค. 65 ณ ห้อง SC 1002 ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต