panitee

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

งาน การดูแล และความสัมพันธ์ใกล้ชิด: คนไทยในบริบทข้ามแดน

2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โลกวิชาการ โลกสาธารณะ และโลกส่วนตัวของผู้หญิง

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30- 16:30 น.
ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การจัดการอารมณ์ในชีวิตแต่งงาน

สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 3/2557
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐจรี สุวรรณภัฏ
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 9.30-12.30 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มวิจัยมโนทัศน์พหุวัฒนธรรมนิยม

ส่วนหนึ่งของโครงการกลุ่มวิจัยความขัดแย้งและพหุวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555