personnel

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ประกาศผลการทดสอบส่วนข้อเขียน ในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียน และให้มาเข้ารับการทดสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555