pichet

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

มานุษยวิทยาอุษาคเนย์

ดร.พิเชฐ สายพันธ์
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2564)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

ฉบับ “เถรวาทในเอเชียอาคเนย์” บรรณาธิการโดย เสมอชัย พูลสุวรรณ

เถรวาทในเอเชียอาคเนย์: ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม

ประชุมการนำเสนอผลงานประจำปี โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ วันจันทร์ที่ 19 และอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Chams: The Patchwork Minorities in the changing World

5 พฤศจิกายน 2558 || 9.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ท่าพระจันทร์

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

ภาพปก: วัลลภ ทองอ่อน วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา by คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. ชาติพันธุ์สภาวะ ข้ามพรมแดน-ข้ามโลก บรรณาธิการแถลง [pdf] พิเชฐ สายพันธ์ บทความ Notion of Ethnicity as Cultural Politics: State, Ethnology, and the Zhuang [pdf] Somrak Chaisingkananont Department of Southeast Asian Studies, National University of Singapore รัฐชาติ ชาติพันธุ์ และอัตลักษณ์ไทดำ [pdf] ณรงค์ อาจสมิติ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา […]

การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ : ทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยวไทย?

ขอเชิญร่วมโครงการสรวลเสวนาปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
วันจันทร์ที่ 15 ก.ย. 57 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย
โครงการปริญญาเอก ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วัฒนธรรม “รัก” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) กับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนรูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยว “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ให้กับชุมชน

workshop: ศิลปะลงรักอาเซียน

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะลงรักอาเซียน” โดย คุณ นวลลออ แวนเดอร์โฮเวน 16-18 มกราคม 2556 เวลา 10.00-16.00 น.