policy

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

บทวิเคราะห์บทบัญญัติว่าด้วยธรรมาภิบาล ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และข้อเสนอในการปรับปรุง

นำเสนอในงานสัมมนา “3 ปี กสทช.: ความฝัน ความเป็นจริง และการปฏิรูปกฎกติกา” เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นโยบายกลุ่มชาติพันธ์ุ / ชนเผ่าพื้นเมือง

บันทึกประกอบการบรรยายในการนำเสนอต่อที่ประชุมแผนแม่บทการพัฒนากลุุ่มชาติพันธ์ุและชนเผ่าพื้นเมือง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556