popular culture

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

บอลไทย-บอลโลก: กีฬา สินค้า วัฒนธรรมประชานิยม

วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สุนทรียศาสตร์และการเมืองของสิ่งไร้รสนิยม

บันทึกจากการเสวนา “จาก Gangnam Style กลายมาเป็นกำนันสไตล์” 26 กันยายน 2555 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์ รังสิต