pornchai

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

บรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ

อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้รับรางวัลผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2557

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์ และ อาจารย์วาทินีย์ วิชัยยา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2557 ของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เฟ่ยเสี้ยวทง กับ สังคมวิทยาชนบทจีน

หนังสือ พื้นถิ่นแผ่นดินจีน: สังคมวิทยาชนบทจีน
เฟ่ยเสี้ยวทง เขียน
พรชัย ตระกูลวรานนท์