pornthip

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

โลกวิชาการ โลกสาธารณะ และโลกส่วนตัวของผู้หญิง

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30- 16:30 น.
ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)

ฉบับ “โลก คน ไข้” บรรณาธิการโดย พรทิพย์ เนติภารัตนกุล

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี พ.ศ.2556

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์พรทิพย์ เนติภารัตนกุล เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2556

presentation แรงงานนอกระบบ: พร้อมหรือยังกับการเป็นสังคมสูงอายุ

สไลด์และบทคัดย่อจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ “ธรรมศาสตร์วิจัย” เมื่อวันศุกร์ท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2555 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และ อาจารย์ พรทิพย์ เนติภารัตนกุล

มอง คน สะท้อน โครงสร้าง

รวมบทความวิชาการ จากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชนิดา ชิตบัณฑิตย์ พรทิพย์ เนติภารัตนกุล บรรณาธิการ

ความพร้อมของแรงงานนอกระบบกับการเป็นสังคมสูงอายุ

การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อรับฟังความเห็น “ความพร้อมของแรงงานนอกระบบกับการเป็นสังคมสูงอายุ” วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 เวลา 9.00-11.00 น.