postgraduate

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 “ข่ายใย-กายา-วิญญาณ-วัตถุุธรรม”

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

วิทยานิพนธ์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560

ขอเชิญร่วมเสวนาฟังทางวิชาการ

เรื่อง “Fear and Loathing in the Anthropocene: On Eco-Anxiety and Authoritarian Impulses in an Age of Rupture”
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30-12.30 น.
ณ ห้องบรรยาย 1 โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2562

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์ และมีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2562

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์ และมีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลสอบข้อเขียน (ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์) ระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2562

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศผลสอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2562