presentation

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

presentation แรงงานนอกระบบ: พร้อมหรือยังกับการเป็นสังคมสูงอายุ

สไลด์และบทคัดย่อจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ “ธรรมศาสตร์วิจัย” เมื่อวันศุกร์ท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2555 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และ อาจารย์ พรทิพย์ เนติภารัตนกุล