psy

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

สุนทรียศาสตร์และการเมืองของสิ่งไร้รสนิยม

บันทึกจากการเสวนา “จาก Gangnam Style กลายมาเป็นกำนันสไตล์” 26 กันยายน 2555 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์ รังสิต