public lectures

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดือนกันยายน 2557

ขอเชิญรับชมปฏิทินโครงการสัมมนา อบรม ประชุมวิชาการ

lecture series: Professor Pheng Cheah

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมมนาและฟังการบรรยายสาธารณะ โดย Professor Pheng Cheah (UC Berkeley) วันที่ 15-17 มกราคม 2556