quantitative

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

มหกรรมผลงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยนักศึกษาสาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ประจำปีการศึกษา 2556

วันจันทร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ ชั้น 1 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา เน้นระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ หรือสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา เน้นระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ หรือสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา เน้นระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ หรือสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา เน้นระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ หรือสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และกำหนดการนำเสนอผลงานในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555