rangsit

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ชีวประวัติของทุ่งรังสิต: จากเนื้อสมัน นาข้าว สาวโรงงาน ถึงนักศึกษา และ เหี้ย

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ ขอเชิญชมนิทรรศการ ณ โถงกลาง หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ มธ. ศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 20 กันยายน 2556 และเสวนาวิชาการ วันที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์