rector

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-15.00 น.
ศูนย์รังสิต : ห้องประชุม ชั้น 2
ท่าพระจันทร์ : ห้องโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 3

ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมเพื่อเสนอความเห็นในการสรรหาอธิการบดี

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องออดิธอเรี่ยม 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มธ. ศูนย์รังสิต

จดหมายถึงว่าที่อธิการบดี

การที่จะให้ธรรมศาสตร์กลับมาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่สามารถสร้างความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถดึงดูดทั้งนักศึกษา บุคคลากร และอาจารย์ที่มีคุณภาพให้มาร่วมพัฒนาธรรมศาสตร์ ที่สามารถกลายเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับนานาชาติได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาต่อไปนี้