research-themes

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ประเด็นวิจัยในโครงการวิจัย-ชาติพันธุ์นิพนธ์ “คนกับภัยพิบัติ”

คน ชุมชน สายน้ำ, คนรับน้ำ: ปัญหาความเป็นธรรมและการปรับตัว/ต่อรองของชาวสามโคก กรณีอุทกภัย พ.ศ. 2554, เมือง-การผลิต และชีวิตอุตสาหกรรม, ผู้คน บ้านเรือน และน้ำท่วม