SA418

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

โครงการอบรมส่งเสริมทักษะการศึกษาวิจัยรายบุคคล ภาคการศึกษา 2/2562

มกราคม-กุมภาพันธ์​ 2563
ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โครงการอบรมส่งเสริมทักษะการศึกษาวิจัยรายบุคคล ภาคการศึกษา 2/2561

27 มีนาคม 2562 | 9.30-12.30 น.
ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมทักษะการศึกษาวิจัยรายบุคคล ภาคการศึกษา 1/2556

โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมทักษะการศึกษาวิจัยรายบุคคล ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนศึกษารายวิชา สม.418 และ สม.419 ในภาคการศึกษาที่ 1/2556 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนอาจารย์และเพื่อนนักศึกษาในคณะฯ