SAC

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

วัฒนธรรมต่อต้าน

ยุกติ มุกดาวิจิตร (บรรณาธิการ). 2556. วัฒนธรรมต่อต้าน. กรุงเทพฯ:​ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).

ผู้คน ความรู้สึกไม่มั่นคง พื้นที่สาธารณะ และปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในชายแดนใต้

ขอเชิญรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ ของโครงการวิจัย “ผู้คน ความรู้สึกไม่มั่นคง พื้นที่สาธารณะ และปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในชายแดนใต้” วันที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 09.30-12.00 น.