salisa

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

อ่านวิพากษ์: มิเชล ฟูโกต์

บรรณาธิการ: อนุสรณ์ อุณโณ || จันทนี เจริญศรี || สลิสา ยุกตะนันทน์

Ritualizing Identity-Based Political Movement: challenging Thailand’s political legitimacy through blood-sacrificing rituals

บทความ “Ritualizing Identity-Based Political Movement: challenging Thailand’s political legitimacy through blood-sacrificing rituals” โดย อาจารย์สลิสา ยุกตะนันทน์

เค้าโครงการบรรยายวิชา 2403317 ทฤษฎีสังคมวิทยา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เค้าโครงการบรรยายวิชา 2403317 ทฤษฎีสังคมวิทยา ภาคการศึกษา 1/2555
คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้บรรยาย อ.สลิสา ยุกตะนันทน์ (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

เค้าโครงการบรรยายวิชา สว.343 สังคมวิทยาการเมือง ภาค 1/2555

เค้าโครงการบรรยายวิชา สว.343 สังคมวิทยาการเมือง ภาคการศึกษา 1/2555
ผู้บรรยาย อาจารย์ สลิสา ยุกตะนันทน์

abstract: Ritualizing Identity-Based Political Movement

บทคัดย่อ: การท้าทายอำนาจรัฐผ่านพิธีกรรมสละเลือดของคนเสื้อแดง โดย อาจารย์สลิสา ยุกตะนันทน์