social justice index

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

งานสัมมนารายงานผลการศึกษาโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมทางสังคม

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 9.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม ประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมทางสังคม

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30-12.00 น.
ห้องสัมมนา 1-2 ชั้น 1 อาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

มายา(ทัศน)คติของโพล: วิธีวิทยาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัด

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนาวิชาการ “มายา(ทัศน)คติของโพล: วิธีวิทยาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัด” วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ.ท่าพระจันทร์

ความเป็นธรรมในสังคมไทย

ขอเชิญร่วมงานเสวนา วันอังคารที่ 25 ก.พ.57 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 103 ชั้น 1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์