songsiri

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2561

ในปีงบประมาณ 2561 กองทุนวิจัยระดับคณะ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในต่างประเทศสำหรับคณาจารย์ประจำคณะฯ รวม 4 ทุน

ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในต่างประเทศ กองทุนวิจัยระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2559

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในต่างประเทศ จากงบประมาณกองทุนวิจัยระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2559 รวม 3 ท่าน

สัมมนาปฏิบัติการ : การใช้ละครในการเรียนการสอนและการวิจัยทางสังคมวิทยา

กิจกรรมทางวิชาการ วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบ 51 ปี

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และวัดผลในสังคมที่หลากหลาย

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

เข้า-ออก สนาม: งานเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและบทสังเคราะห์จากสนามของมหาบัณฑิต

ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ท่าพระจันทร์

The Future of Theory: Voices from Around the World

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ วันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

สีสันในควันไฟ: ชีวิตชาวมลายูมุสลิมในเหตุการณ์ความไม่สงบ

ชมภาพยนตร์สารคดีและร่วมเสวนาวิชาการว่าด้วยหนังสือ Just Enough: A Journey into Thailand’s Troubled South วันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา มธ. ท่าพระจันทร์

VIDEO: เสวนา เหตุใดไฟใต้จึงยังคงลุกโชน: เสียงจากคนในพื้นที่ สื่อท้องถิ่น และการศึกษาภาคสนาม

บันทึก video จากงานเสวนาของศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์