spiritual ecology

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

นิเวศวิทยาจิตวิญญาณ: การปฏิวัติเงียบ?

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์