structuration

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยทฤษฎี Structuration

กิจจกรมวิชาการโดยความร่วมมือโดย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 || 9.00-15.00 น.