suddan

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

In Memoriam | Miangul Adnan Aurangzab (1961-2022)

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่ออสัญกรรมของเมียงกูล อัดนัน โอรังเซป (Miangul Adnan Aurangzab) ผู้ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสานความสัมพันธ์ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างปากีสถานกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Primate and Me : เรียนรู้วานร เข้าใจมนุษย์

หนังสือรวมบทความว่าด้วยการศึกษาวานร

ความร่วมมือไทย-ปากีสถาน

ดร.อับดุล ซาหมาด และ อิมราน โชเกต เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

55 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: การก้าวข้ามสู่ดินแดนอันพร่าเลือน

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากำลังก้าวข้ามสู่ความสนใจในดินแดนทางวิชาการที่ดูพร่าเลือนและยังไม่มีผู้ใดครอบครองเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทั้งนี้โดยอาศัยศาสตร์และศิลป์แห่ง “การทำความเข้าใจ” ซึ่งเป็นหลักปรัชญาสำคัญของคณะฯ (เข้าใจ เคารพ เปลี่ยนแปลง)

โครงการสนับสนุนการจัดทำและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษผ่านสื่อนวนิยาย

หนึ่งในผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการโดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

ฉบับ “เถรวาทในเอเชียอาคเนย์” บรรณาธิการโดย เสมอชัย พูลสุวรรณ

สิงสาราสัตว์: มานุษยวิทยาว่าด้วยสัตว์และสัตว์ศึกษา

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ | บรรณาธิการ
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ (2560)

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ: บทเรียนจากเพื่อนบ้าน

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ บรรณาธิการ | ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ บรรณาธิการเล่ม
จัดพิมพ์โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เถรวาทในเอเชียอาคเนย์: ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม

ประชุมการนำเสนอผลงานประจำปี โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ วันจันทร์ที่ 19 และอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ ห้อง SC 4001 และห้อง SC 4020 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
กลุ่มสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต