suddan

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

“กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์รุ่นที่ 2”

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ร่วมกับ อพท. แถลงข่าวเปิดตัว 11 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ปีล่าสุด

ตราสัญลักษณ์งาน 50 ปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

2508-2558 คือปีของการก่อกำเนิดในยุคเริ่มแรกที่จัดตั้งเป็นแผนกวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนมาถึงปีของงานเฉลิมฉลองครบ 50 ปี ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สถาบันทางวิชาการแห่งหนึ่งมีอายุครบกึ่งศตวรรษ

การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ : ทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยวไทย?

ขอเชิญร่วมโครงการสรวลเสวนาปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
วันจันทร์ที่ 15 ก.ย. 57 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย
โครงการปริญญาเอก ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

กำหนดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.พ. 57 เวลา 9.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

สรวลเสวนาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 4/2556

ประเด็น “เดรัจฉานศึกษา: มานุษยวิทยาว่าด้วยสัตว์” วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 9.30-12.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ชีวประวัติของทุ่งรังสิต: จากเนื้อสมัน นาข้าว สาวโรงงาน ถึงนักศึกษา และ เหี้ย

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ ขอเชิญชมนิทรรศการ ณ โถงกลาง หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ มธ. ศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 20 กันยายน 2556 และเสวนาวิชาการ วันที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์

โครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) กับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนรูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยว “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ให้กับชุมชน

จากแก้วหลากสี ถึง การเรียนรู้และทำความเข้าใจมนุษย์

ภาระหน้าที่ของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาก็คือ การเรียนรู้และทำความเข้าใจมนุษย์ ซึ่งอาจไม่ใช่จำเพาะเพื่อตัวมนุษย์เอง หากต้องขยายวงกว้างออกไปสู่สิ่งของและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รอบตัวเราด้วยเช่นกัน

การบรรยายพิเศษในรายวิชา ม.443 การวิจัยและการออกแบบนิทรรศการพิพิธภัณฑ์

ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายพิเศษในรายวิชา ม.443 การวิจัยและออกแบบนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ วันที่ 9, 16 มกราคม และ 27 กุมภาพันธ์​ 2556