sujit wongthes

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

มองเพื่อนบ้านผ่านดนตรีไทย

ขอเชิญรับฟังเพลงสิบสองภาษา บรรเลงโดยวงปี่พาทย์จากกรมศิลปากร และรับฟังการบรรยายให้ความรู้โดย คุณสุจิตต์ วงษ์เทศ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30-15.30 น. ห้องเอนกประสงค์ 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต