thailand

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

เกิดมาหนึ่งชาติ ต้องกราบพระธาตุเมืองนคร: คนใต้ ศีลธรรม และการเมือง

อนุสรณ์ อุณโณ เขียน
จัดพิมพ์โดย ศูนย์อาเซียนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Thirdspace Publishing

โลกของคนไร้บ้าน (พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงแก้ไข)

บุญเลิศ วิเศษปรีชา เขียน
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

Love and Intimacy in Online Cross-Cultural Relationships: The Power of Imagination

ผลงานตีพิมพ์จากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาสังคมวิทยา โดย ดร.วิลาสินี พนานครทรัพย์ (La Trobe University, 2015)