theory

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ทฤษฎีสังคมวิทยายุคคลาสสิก

จิราภา วรเสียงสุข || พิมพ์ครั้งที่ 1, 2556

ประสบการณ์กับการเปิดพื้นที่และทบทวนทฤษฎี

ส่วนหนึ่งของรายงานจากการเสวนาหัวข้อ “ความคิดทางสังคมศาสตร์กับทิศทางทฤษฎีไทย” ในงานประชุมวิชาการ “สะท้อน ย้อนคิด สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เชียงใหม่” วิทยากร ดร.จันทนี เจริญศรี