thitirat

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

โลกวิชาการ โลกสาธารณะ และโลกส่วนตัวของผู้หญิง

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30- 16:30 น.
ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์