tiamsoon

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ: บทเรียนจากเพื่อนบ้าน

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ บรรณาธิการ | ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ บรรณาธิการเล่ม
จัดพิมพ์โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)