transnational intimacy

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

งาน การดูแล และความสัมพันธ์ใกล้ชิด: คนไทยในบริบทข้ามแดน

2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์