trat

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

Chams: The Patchwork Minorities in the changing World

5 พฤศจิกายน 2558 || 9.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ท่าพระจันทร์