tuhpp

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม: การเสนอรายงานชุดโครงการวิจัย ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 1 (ห้อง 103) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์