tusa-research-fund

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2561

ในปีงบประมาณ 2561 กองทุนวิจัยระดับคณะ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในต่างประเทศสำหรับคณาจารย์ประจำคณะฯ รวม 4 ทุน