tusocanth55

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ภาพเขียนสีน้ำมันภาพหนึ่ง งานวิจัยเรื่องไทดำ และกองทุนกู้ยืมฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี การสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพวาดสีน้ำมัน “การเดินทางครั้งสุดท้ายตามความเชื่อของไทดำ” ผลงานของ ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล นอกจากจะเป็นการจำลองภาพลักษณ์จักรวาลของชาวไทดำแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยของอาจารย์ในคณะฯ หลายรุ่น

No Man’s Land: ธรรม-ชาติ: เสวนาวิชาการในวาระครบรอบ 55 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15 กุมภาพันธ์ 2563 | 13.30-16.30 น.
ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

มานุษยวิทยา ยาต้านจุลชีพ และเชื้อดื้อยา

23 มกราคม 2562 | 13.30-16.30 น.
ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การไหว้พระธาตุของคนไทยในปัจจุบัน

17 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์