undergrad

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

โลกกว้าง ทาง (ไม่) แคบ กับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ปาฐกถาในงานปัจฉิมนิเทศ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

โครงการอบรมส่งเสริมทักษะการศึกษาวิจัยรายบุคคล ภาคการศึกษา 2/2561

27 มีนาคม 2562 | 9.30-12.30 น.
ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

บรรยากาศงานวันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบรอบปีที่ 54

เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 1 และชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สัมมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมสานสัมพันธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (SuperSOC) ครั้งที่ 10
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 | 08.00 – 14.30 น.
อาคารบรรยายรวม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

หลักสูตรปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (โครงการปกติ)

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาการวิจัยทางสังคม

วิมลรัตน์ รุกขวรกุล: ผู้พิทักษ์สัญญาให้เป็นสัญญา

วิมลรัตน์ รุกขวรกุล เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต ปีการศึกษา 2542