vichai

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

เกาหลี: จากมุมมองของผู้ผ่านไปเยือน

ส่วนหนึ่งของรายงานความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2555
โดย วิชัย แสงดาวฉาย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์